Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftstyret ved skolen har to representanter fra de ansatte og tre politikere fra bydelsutvalget. Representantene blir oppnevnt av bystyret og sitter for to år av gangen. Driftstyret har møter ca. 6 ganger i året. Her blir skolens budsjett, årsplaner, strategiske mål og de overordnede retningslinjene for skolen vedtatt.

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet.

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk

 

Hovedoppgaver for driftsstyret:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Driftsstyret ved Nordre Aker skole

Henning Stene (H)                      

Bjørn Gilbert (AP)                       

Hans Magne Ekre (Rødt)

Ellen Meyer Knutsen (Ansatt)

Ellen Solberg (Ansatt)

Varamedlemmer

Per Aschjem (Rødt)           

Sidsel Kjeldaas Salte (H)                   

Jan Aaboen (AP)