Strategisk plan

Utdanningsetaten

Nordre Aker skole er en institusjonsskole i spesialisthelsetjenesten. Vår strategiske plan tar utgangspunkt i skolens visjon. Trygghet, mestring og utvikling er nøkkelord som er valgt ut av skolens personale, og er vår visjon og plattform for læring. Vi etterstreber å møte hver enkelt elev med respekt. Elevmedvirkning og individuell tilrettelegging er sentrale begreper hos oss. Vi vil gjerne legge til rette for at elevene våre skal oppleve mestring og et trygt læringsmiljø, som gjør at de blir bedre rustet til å møte skolehverdagen.

Hovedsatsningsområder for Nordre Aker skole er:

- å sikre at skolen har et system for å dokumentere den enkelte elevs faglige og psykososiale utvikling
- å sikre at skolen har et system for underveisvurdering som bidrar til bedre læring
- å sikre at skolen har rammer som gjør det mulig å tilby størst mulig grad av positiv utvikling for elevene
- å sikre at skolen har en god kultur for profesjonalitet og høy grad av gjennomføringsevne

I kommende periode vil Nordre Aker skole
- jobbe for at elever opplever faglig utvikling i en fase med aktiv sykdom
- jobbe for at elever møter lærere med høy kompetanse på læring i et psykisk helse perspektiv
- jobbe for at elever møter en skole som samarbeider godt med behandlingsapparatet og nærskolen
- jobbe for et tillitbasert samarbeid med eleven selv og foresatte for å skape et godt handlingsrom for utvikling

I et langsiktig perspektiv vil vi bidra til at våre elever skal kunne fullføre og bestå videregående opplæring etter gjeldende læreplan. Et opphold på Nordre Aker skole skal hjelpe eleven til bedre innsikt i egen skolefungering, og dermed bli bedre rustet til å mestre skolehverdagen ved overgang til nærskole. Våre lærere skal ha en aktiv rolle i overgang til nærskole, og skal sikre at nødvendig informasjon om elevens fungering blir overført. I alle elevsakene skal det lages en plan for oppfølging av nærskolen etter utskrivning.