Hovedseksjon

Til foresatte

Mann og dame foran PC

Barneskolen ligger i Nydalen i Gjerdrums vei 21, mens ungdomsskolen og videregående (til eleven fyller 18 år) ligger i Sognsvannsveien 67. Alle elever som er hos oss har fortsatt en tilknytning til sin nærskole. Hver elev får sin egen spesialpedagog, og i samarbeid med foresatte, elev, nærskole og behandlere vil vi lage individuelt tilpassede planer, som skal hjelpe eleven med faglig og sosial utvikling. Veiledning til lærere og assistenter ved nærskole er en viktig del av arbeidet.

Elevene våre har forskjellige behov og det er stor variasjon i rammer, organisering og tidsperspektiv i de enkelte sakene. Noen ganger har elever all undervisning på Nordre Aker skole en periode, mens andre fortsetter på sine nærskoler med bistand fra oss. Andre kan ha en modell der de er litt på nærskole og litt hos oss. Målet er alltid å legge til rette for at elevene skal få et best mulig skoletilbud fremover på sin egen nærskole. Noen ganger kan det også være aktuelt å bytte skole eller søke eleven inn ved en mindre gruppe eller spesialskole. Da bistår kontaktlærer fra Nordre Aker skole med dette arbeidet.

I alt vi gjør har vi hele mennesket i fokus. Skolens visjon er grunnmuren i dette arbeidet. Vi bruker praktisk-estetiske arbeidsmetoder for å bygge relasjoner og utvikle elevene faglig og sosialt.

Skolens visjon

Respekt
Vi møter eleven der eleven er:
- Alle elever får individuell tilrettelegging
- Eleven medvirker til egen læring.

Læring
Vi legger til rette for at eleven skal oppleve:
- Et trygt læringsmiljø
- Læringslyst og mestring
- Tro på egne evner og muligheter
- Støtte i egen læringsprosess

Tro på positiv endring
Vi ønsker at våre elever skal:
- Ha tro på seg selv
- Føle seg sett og inkludert
- Mestre utfordringer i hverdagen

Rett og plikt til opplæring

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til en offentlig grunnskoleopplæring til de har fullført det tiende skoleåret. Retten og plikten til grunnskoleopplæring gjelder også barn og unge på sykehus og i institusjoner (opplæringsloven § 2-1). Vi på Nordre Aker skole vil kunne gi veiledning og hjelp for at elevens rettigheter knyttet til skole blir ivaretatt i perioder med psykisk sykdom.

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for at denne retten bli oppfylt. Oslo kommune har valt å organsiere denne opplæringen iblant annet Nordre Aker skole

Opplæringsloven 13-3a:

"Plikt for fylkeskommunen til å sørge for grunnopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring i helseinstitusjoner."

Våre elever er pasienter ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Det betyr at de har blitt henvist fra Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) til spesialisthelsetjenesten. Etter loven plikter helseinstitusjonen å tilby opplæring til sine pasienter. I Oslo kommune er Nordre Aker skole ansvarlig for denne opplæringen.

For ungdomsskole og videregående skole

I rundskriv 6 2014 fra Udir slås det videre fast at "eleven ikke skal få ført fravær på vitnemålet for de periodene han/hun får opplæring i institusjon". Elever i videregående opplæring kan søke om utsettelse eller avbrudd i opplæringen uten at de mister retten til videregående opplæring. 

Ungdom som har gjennomgått grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til videregående opplæring. Ungdomsretten gjelder ut det skoleåret som begynner det året ungdommen fyller 24 år. Mer informasjon om dette på www.vilbli.no og i opplæringsloven og forskrifter på www.lovdata.no. Fylkeskommunen har plikt til å tilby opplæring til alle som har rett til videregående opplæring. Vi samarbeider også med Oppfølgingstjenesten (link) dersom det trengs.