Hovedseksjon

Vår profil

skoleskilt

Nordre Aker skole er en institusjonsskole bestående av to skoleavdelinger: Barneskole i  Nydalen og ungdomsskole på Sogn. Våre elever er i alderen 6–18 år.

Vi kan tilby opplæring i enkelte fag på videregående nivå, eventuelt tilrettelegge for opplæring i samarbeid med elevens nærskole.

Eleven har alltid nærskolen som sin primærskole. Nordre Aker skole har dermed status som sekundærskole. 

Hvem har rett til undervisning

Opplæringsloven 13-3a:

"Plikt for fylkeskommunen til å sørge for grunnopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring i helseinstitusjoner."

Våre elever er pasienter ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Det betyr at de har blitt henvist fra Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) til spesialisthelsetjenesten. Etter loven plikter helseinstitusjonen å tilby opplæring til sine pasienter. I Oslo kommune er Nordre Aker skole ansvarlig for denne opplæringen.

Kompetanse

Alle våre pedagoger har:

 • Godkjent lærerutdanning med videreutdanning i spesialpedagogikk
 • Høyt kunnskapsnivå om psykiatriske diagnoser og hvordan dette påvirker barn og unges læring og utvikling
 • God kunnskap om lovverk knyttet til barn og unges rett og plikt til opplæring
 • God forståelse for tverrfaglig samarbeid
 • Erfaring i veiledning av skoler og enkeltlærere/assistenter
 • Bred didaktisk forståelse for å kunne tilrettelegge best mulig for våre elever

Pedagogisk praksis

 • I tett samarbeid med behandlingsteam arbeider vi målrettet for at eleven skal få et forsvarlig skoletilbud
 • Elevens skoletilbud er tilpasset helsetilstand og læreforutsetninger
 • Vi samarbeider tett med nærskole og PPT
 • Vi arbeider for at elevens rettigheter skal bli ivaretatt best mulig
 • Vi jobber for gode overganger mellom Nordre Aker skole og elevens nærskole

Avdeling Sogn

Skolen gir et pedagogisk tilbud til barn og ungdom fra 13 til 18 år som er innskrevet ved Ungdomsseksjon for psykisk helse. Den består av tre enheter: Akutt døgnbehandlingsenhet (UPA), Intermediær døgnbehandlingsenhet (IME) og Front ungdom

Avdeling Nydalen

Skolen gir et pedagogisk tilbud til barn som er innskrevet ved Barneseksjon for psykisk helse, som består av tre enheter: A, B og Front barn. Målgruppen er barn i alderen 6-14 år. Behandlingen tilpasses individuelt for det enkelte barn og familie i en arenafleksibel behandlingsmodell.

 

Skolens visjon

Respekt
Vi møter eleven der eleven er:
- Alle elever får individuell tilrettelegging
- Eleven medvirker til egen læring.

Læring
Vi legger til rette for at eleven skal oppleve:
- Et trygt læringsmiljø
- Læringslyst og mestring
- Tro på egne evner og muligheter
- Støtte i egen læringsprosess

Tro på positiv endring
Vi ønsker at våre elever skal:
- Ha tro på seg selv
- Føle seg sett og inkludert
- Mestre utfordringer i hverdagen

Rett til opplæring

Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig sykdom Udir-6-2014

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Elever-med-sarskilte-behov/Udir-6-2014/2/

Psykisk helse barn og ungdom

Les mer om Spesialseksjonen psykisk helse for barn og ungdom på Oslo universitetssykehus.