Vår profil

skoleskilt

Elevene er i alderen 6–18 år og har midlertidig elevstatus ved Nordre Aker skole mens de følger et behandlingsopplegg. 

Nordre Aker skole er en institusjonsskole bestående av to skoleavdelinger– Nydalen og Sogn .

Skolens primæroppgave er pedagogisk kartlegging, opplæring og utadrettet virksomhet. Det gis et tilpasset opplæringstilbud i nært samarbeid med behandlingsenheten. Behandlingen er styrende for elevenes skoletilbud. 

Nordre Aker skole er en institusjonsskole forankret i Opplæringsloven § 13 - 3a. 

Spesialpedagog fra Nordre Aker skole er en del av et tverfaglig team. Pedagogen har ansvar for pedagogisk kartlegging, og samarbeider tett med nærskole, PPT og eventuelt andre instanser. Skolen arbeider etter en arenafleksibel modell, der pedagogen bidrar med hjelp og veiledning ved elevens nærskole. Ved behov tilbys også tilrettelagt undervisning i skolens lokaler.

Elever kan ikke søkes direkte til Nordre Aker skole. Vårt tilbud gjelder kun for barn som er pasienter ved Barneseksjon for psykisk helse.

Les mer om Spesialseksjonen psykisk helse for barn og ungdom på Oslo universitetssykehus.

Avdeling Nydalen

Skolen gir et pedagogisk tilbud til barn som er innskrevet ved Barneseksjon for psykisk helse, som består av tre enheter: A, B og Front barn. Målgruppen er barn i alderen 6-14 år. Behandlingen tilpasses individuelt for det enkelte barn og familie i en arenafleksibel behandlingsmodell.

 

Avdeling Sogn

Skolen gir et pedagogisk tilbud til barn og ungdom fra 13 til 18 år som er innskrevet ved Ungdomsseksjon for psykisk helse. Den består av tre enheter: Akutt døgnbehandlingsenhet (UPA), Intermediær døgnbehandlingsenhet (IME) og Front ungdom