Hovedseksjon

Læreplanen (LK20)

Lærer og elev

I samarbeid med elev og nærskole bidrar vi til at hver enkelt elev når egne læringsmål.

Skolen skal gi alle elever muligheter til læring og utvikling uavhengig av forutsetningene deres. Læreren skal legge til rette for en opplæring som ivaretar både fellesskap og hver enkelt elev, slik at elevene får best mulig utbytte av opplæringen. 

Les læreplanen her.

Overordnet del

Overordnet del av læreplanverket utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf og de overordnede prinsippene for grunnopplæringen. Den består av denne innledningen, gjengivelse av formålsparagrafen og tre kapitler:

  1. Opplæringens verdigrunnlag,
  2. Prinsipper for læring, utvikling og danning
  3. Prinsipper for skolens praksis.

Les mer om overordnet del her.

 

Spesialundervisning

De elevene som ikke har et tilfredsstillende læringsutbytte innenfor rammene av det ordinære tilbudet kan ha rett til spesialundervisning. Spesialundervisning er en individuell rett eleven har i de tilfellene han eller hun trenger ekstra tilrettelegging ut over det allmenpedagogiske tilbudet.